mgm美高梅官网,美高梅平台

2019年11月15日市区饮用水源水质日报、未来一周预报
发布日期:2019-11-17 23:23  来源:市生态环境局  浏览次数:次  字号:[ ]1115800时,我站对四个断面(断面见下表)进行监测,监测项目为:地表水环境质量标准基本项目21项和集中式生活饮用水地表水源地补充项目2项。

监测结果详见下表(注:水体感观为:无颜色、无气味。总氮不参加评价,ND表示未检出),单位:mg/l

河流

名称

断面

名称

水温

(℃)

pH

溶解氧

高锰酸盐指数

挥发酚

氨氮

石油类

硫酸盐

硫化物

总氰

化物

六价铬

古黄河

市取水口

15.0

8.12

6.95

3.2

ND

0.18

0.01

54.0

ND

ND

ND

二河

明远路大桥

14.0

8.31

7.39

3.4

ND

0.14

0.02

59.2

ND

ND

ND

二河

武墩

13.7

8.33

7.92

3.6

ND

0.13

ND

62.0

ND

ND

ND

二河

二河闸

13.9

8.37

7.58

3.9

ND

0.16

0.01

60.4

ND

ND

ND

地表水Ⅲ类标准

-

6-9


6

0.005

1.0

0.05

250

0.2

0.2

0.05


总磷

总氮

氯化物

氟化物

表面活性剂

甲醛(mg/L)

总汞

总砷

总铅

总镉

0.12

1.74

60

0.51

ND

/

ND

0.0018

ND

ND

ND

ND

ND

0.13

1.58

62

0.46

ND

/

0.00006

0.0021

ND

ND

ND

ND

ND

0.11

1.63

70

0.37

ND

/

0.00005

0.0016

ND

ND

0.005

ND

ND

0.14

1.76

72

0.52

ND

/

ND

0.0020

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

1.0

250

1.0

0.2

0.05

0.0001

0.05

0.05

0.005

1.0

1.0

0.01

测结果表明:饮用水四个监测断面水质均达到功能区划Ⅲ类水要求。

预计未来一周水质会保持稳定,符合三类水要求。